آموزش شبیه سازی سقوط بر روی تیر بتن مسلح با نرم افزار آباکوس

50,000 تومان

آموزش شبیه سازی ضربه بر روی تیر بتن مسلح با نرم افزار آباکوس

در آموزش شبیه سازی سقوط بر روی تیر بتن مسلح با نرم افزار آباکوس، سقوط یک جرم صلب 1000 کیلوگرمی بر روی یک تیر بتن مسلح حاوی میلگردهای طولی و میلگردهای برشی است مورد ارزیابی قرار میگیرد. این تیر دارای دو تکیه گاه مفصلی و غلطکی است. همچنین، در خصوص مدل ماده بتن، نرمالهای تیر، قید Embedded Region و نیز قید Coupling توضیحات کاملی ارائه شده است. مدت زمان این فیلم …… می باشد.

آموزش شبیه سازی ضربه بر روی تیر بتن مسلح با نرم افزار آباکوس

تست ضربه، عبارت است از بررسی پاسخ جسم در حالی که در معرض بار آنی قرار  میگیرد. این تست ها برای تعین مقاومت سازه ها بسیار اهمیت دارد.

بارگذاری های ضربه ای از حیث این که در کسری از زمان اعمال میشود از نظر تکنیکی خاص محسوب میشوند. این آنالیزها توسط کد حلگر Aabqus/Explicit  با راندمان بالاتری حل میشود.

مرجع: www.3DS.com

در آموزش شبیه سازی سقوط بر روی تیر بتن مسلح با نرم افزار آباکوس، سقوط یک جرم صلب 1000 کیلوگرمی بر روی یک تیر بتن مسلح حاوی میلگردهای طولی و میلگردهای برشی است مورد ارزیابی قرار میگیرد. این تیر دارای دو تکیه گاه مفصلی و غلطکی است. همچنین، در خصوص مدل ماده بتن، نرمالهای تیر، قید Embedded Region و نیز قید Coupling توضیحات کاملی ارائه شده است. مدت زمان این فیلم …… می باشد.