مرکز دانلود فایل های آموزشی – غیر ویدئویی

مثال های اینونتور

Autodesk Inventor

[aparat id=’pBDfg’]

تمرین ترسیمی مونتاژی شماره 1
[us_image image=”14913″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventor-Design-and-Assembly-1.zip|||” animate=”fade”]
تمرین ترسیمی مونتاژی شماره 2
[us_image image=”14945″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventor-Design-and-Assembly-2.zip|||” animate=”fade”]
تمرین ترسیمی مونتاژی شماره 3
[us_image image=”14947″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventor-Design-and-Assembly-3.zip|||” animate=”fade”]
تمرین ترسیمی مونتاژی شماره 4
[us_image image=”14950″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventor-Design-and-Assembly-4.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 1
[us_image image=”14889″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:%20https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventorAssembly1.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 2
[us_image image=”14896″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:%20https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventorAssembly2.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 3
[us_image image=”14897″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventor-Assembly-sample3.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 4
[us_image image=”14909″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FInventorAssembly4.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 5
[us_image image=”15159″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FIntermidiate_1.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 6
[us_image image=”15160″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FIntermidiate_2.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 7
[us_image image=”15162″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FIntermidiate_3.zip|||” animate=”fade”]
تمرین مونتاژی شماره 8
[us_image image=”15165″ size=”shop_catalog” align=”center” style=”outlined” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FIntermidiate_4.zip|||” animate=”fade”]