“سالن مطالعه” در حال تکمیل است؛ از شکیبایی شما متشکریم.

آموزش نرم افزار Abaqus

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#4f99e7″ block_title_front=”مقدماتی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fabaqusintro%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20Abaqus%20%E2%80%93%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C||” button_text=”ورود” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:50px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#4f99e7″ block_title_front=”پیشرفته عمران” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_text=”در حال آماده سازی” button_txt=”#ffffff” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#4f99e7″ block_title_front=”پیشرفته مکانیک” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_text=”در حال آماده سازی” button_txt=”#ffffff” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#4f99e7″ block_title_front=”پیشرفته مهندسی پزشکی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_text=”در حال آماده سازی” button_txt=”#ffffff” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]

آموزش نرم افزار Inventor

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#f07c1d” block_title_front=”مقدماتی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Finventor%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20Inventor%20%E2%80%93%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C||” button_text=”ورود” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:50px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#f07c1d” block_title_front=”پیشرفته” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”در حال آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:40px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#f07c1d” block_title_front=”جامع و کاربردی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”در حال آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:35px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]

آموزش نرم افزار CATIA

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#44d21c” block_title_front=”مقدماتی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fcatia-intro%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20CATIA%20%E2%80%93%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C||” button_text=”ورود” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#44d21c” block_title_front=”پیشرفته” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#44d21c” block_title_front=”قالبسازی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fhall%2Fcatia_mold%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%20CATIA||” button_text=”ورود” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#44d21c” block_title_front=”ورق کاری” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#44d21c” block_title_front=”جامع” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:25px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]

آموزش نرم افزار ANSYS

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#f707ef” block_title_front=”ANSYS APDL” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”در حال آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:40px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#f707ef” block_title_front=”ANSYS Workbench” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”|||” button_text=”در حال آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” title_font_size=”desktop:40px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]

آموزش نرم افزار MoldFlow

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ border_radius=”10″ icon_size=”20″ bg_color=”#ebf707″ block_title_front=”جامع و کاربردی” front_heading_tag=”h1″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abaqustutorial.com%2Fmoldflow%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20MoldFlow||” button_text=”در حال آماده سازی” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#0a0a0a” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”100″ cont_align=”on” ult_param_heading=”” title_font_size=”desktop:40px;” title_font_line_height=”desktop:0px;”]